Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy pod adresem www.chazz.pl należy do spółki Gusania, z siedzibą przy ulicy Vokės 24, Lentvaris, Trakai, numer rejestracji firmy 304827413, telefon kontaktowy +48221857387 (opłaty za połączenia zgodne z taryfą operatora).

W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego, urządzenie końcowe oraz system IT Klienta muszą spełniać Wymagania Techniczne.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Klientów będących Użytkownikami oraz Klientów niebędących Użytkownikami korzystającymi z Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego.

Wyrażenie przez Klienta zgody na obowiązujące postanowienia Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia lub Rezerwacji Produktów.

Terminy zapisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej:

- PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług regulowane zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego, mające zastosowanie do specjalnej oferty Sprzedawcy, obowiązującej przez wyznaczony czas, z której Klient może skorzystać na warunkach określonych w Serwisie, takich jak: Zniżka na produkt lub dostawę.

- KODEKS CYWILNY - Kodeks cywilny Rzeczpospolitej Polski.

- DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługi świadczone na rzecz Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług. W przypadku gdy usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące korzystania z tych usług zawiera regulamin świadczenia usług tych podmiotów.

- SKLEP INTERNETOWY - zarządzana przez Sprzedawcę platforma świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, na którą składa się zespół połączonych ze sobą serwisów internetowych, dostępnych pod adresem www.chazz.pl.

- BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które przekazuje Klientom informacje o działalności Sklepu Internetowego, w tym o Produktach, Sklepie, Regulaminie i trwających Promocjach, w Dni robocze w godzinach pracy określonych w sekcji kontakt w Sklepie Internetowym adres e-mail, wysyłając powiadomienia do użytkownika cipsadienis.lt, poprzez bezpośredni czat online w sekcji kontaktów na stronie Sklepu Internetowego oraz korzystając z formularza kontaktowego.

- CENA - łączna kwota zakupu (wraz z podatkami) wskazana w złotych polskich, należna Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Koszty dostawy nie są wliczone w cenę, chyba że Regulamin Promocji obowiązujący w Sklepie Internetowym stanowi inaczej.

- KLIENT - 1) osoba fizyczna lub osoba działająca przez osobę upoważnioną; 2) osoba prawna; lub 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest zgodna z prawem i działa na podstawie przepisów prawa. W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zobowiązuje się do uzyskania ważnej zgody swojego przedstawiciela do zawarcia umowy/Umowy Sprzedaży serwisowa oraz zapewnienia takiej zgody na żądanie Sprzedającego. Potrzeb.

- KOSZYK - usługa świadczona każdemu Klientowi, korzystającemu ze Sklepu Internetowego, która umożliwia złożenie Zamówienia na jeden lub więcej Produktów, dokonanie rezerwacji Produktu, wprowadzenie kodów rabatowych obniżających Cenę na zasadach określonych w odrębnych umowach/regulaminach, sprawdzenie ceny poszczególnych produktów, łącznej kwoty wszystkich produktów (jak również kosztów przesyłki) i sprawdzenie szacowanego czasu dostawy towarów. Tworząc Koszyk, Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. Klient może zawrzeć więcej niż jedną Umowę Sprzedaży, składając jedno Zamówienie.

- NEWSLETTER - usługa elektroniczna umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne okresowe otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i ofertach specjalnych, za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail lub numeru telefonu.

- SPRZEDAWCA - spółka Gusania, której siedziba znajduje się pod adresem Vokės 24, Lentvaris, dystrykt Trakų, kod firmy 304827413, telefon kontaktowy +48221857387 (opłata za połączenia według taryfy ustalonej przez danego operatora).

- UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą Sprzedawca sprzedaje Klientowi Produkty po ustalonej Cenie powiększonej o obowiązujące opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy określone w niniejszym Regulaminie.

- KONTO - usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie IT Sprzedawcy, oznaczony indywidualnym Loginem i Hasłem Klienta, umożliwiający Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji/usług. Klient loguje się do Konta przy użyciu Loginu i Hasła. Klient loguje się do swojego Konta po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia gromadzenie i przechowywanie adresów Klienta, na które wysyłane są Produkty, Zamówień i Rezerwacji Produktów, sprawdzanie statusu Zamówienia oraz przeglądanie historii wszelkich innych usług świadczonych przez Sprzedawcę.

- PRODUKT - rzecz ruchoma sprzedawana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą, za którą Sprzedawca płaci Cenę lub będąca przedmiotem Rezerwacji Produktu.

- LOGIN - adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta.

- HASŁO - ciąg znaków (liter i cyfr) ustalony przez Klienta podczas zakładania Konta, niezbędny do autoryzacji przy logowaniu się na Konto. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności Hasła (nieujawniania go osobom trzecim). Sprzedawca daje Klientowi możliwość wielokrotnej zmiany Hasła.

- REGULAMIN - określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. W niniejszym Regulaminie świadczenie usług drogą elektroniczną reguluje Kodeks Cywilny Republiki Litewskiej.

- TREŚĆ - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, wizualizacje prezentacji Produktów, opisy).

- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednio wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, które Klient zamierza nabyć oraz zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i realizacji ewentualnej Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako samodzielna oferta Klienta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu zostanie nadany jeden numer, w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży przesłany w Potwierdzeniu Zamówienia wysłanym przez Sprzedawcę.

- KONSUMENT - osoba fizyczna lub prawna, która zawiera ze Sprzedawcą legalną transakcję niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- PRAWA KONSUMENTA, PRAWO - Ustawa o ochronie konsumentów Rzeczpospolitej Polski.

II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Główna charakterystyka usług, w tym przedmiot usług oraz sposób kontaktu z Klientem, przedstawione są na stronie każdego Produktu.

Sprzedawca zapewnia możliwość składania Zamówień na Produkty w następujący sposób:

- przez Sklep Internetowy.

Sprzedawca, rozwijając świadczone usługi, może zaoferować inne sposoby składania Zamówień na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia.

Sprzedawca daje Klientowi możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego w następujący sposób:

a) Klient umieszcza wybrany Produkt (y) w Koszyku Sklepu Internetowego, a następnie przechodzi do Formularza Zamówienia;

b) Klient, który założył Konto, potwierdza w Formularzu Zamówienia aktualność danych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Użytkownik nie posiadający konta zobowiązany jest osobno wypełnić Formularz Zamówienia: podać swoje dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i jej wykonania. W każdym przypadku, w którym dane Klienta są nieaktualne lub nieprawidłowe, Umowa nie może zostać zawarta. W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej oraz dane związane z Umową Sprzedaży: Produkt (y), ilość Produktów, jeśli dotyczy, rodzaj, kolor i rozmiar, miejsce i sposób dostawy Produktu (ów), sposób płatności. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, konieczne jest wskazanie nazwy firmy i numeru NIP.

c) Klient wybiera jeden ze sposobów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę;

d) Klient wybiera sposób zapłaty za Produkty oraz inne koszty związane z realizacją Umowy Sprzedaży określone w Formularzu Zamówienia;

e) Klient składa Zamówienie za pomocą dedykowanej funkcji Sklepu Internetowego (przycisk „Potwierdź i opłać zamówienie”). W przypadku, gdy Klient nie założył Konta i nie wyraził uprzednio zgody na Regulamin, zobowiązany jest taką zgodę wyrazić;

f) Klient składa Zamówienie za pomocą dedykowanej funkcji Sklepu Internetowego (przycisk „potwierdź i opłać zamówienie”);

Sprzedawca w odpowiedzi na otrzymane Zamówienie niezwłocznie przesyła automatycznie wygenerowaną wiadomość na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji.

Po potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail:

a) potwierdzenie przyjęcia jednej lub większej liczby ofert Klienta złożonych w trakcie Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży (przyjęcie Zamówienia na Produkty określone w Zamówieniu); lub

b) informację o braku możliwości zaakceptowania wszystkich ofert Klienta złożonych w Zamówieniu z przyczyn określonych w punkcie III.3 (brak zapłaty);

c) Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą od momentu potwierdzenia Zamówienia (-wień), tj. gdy Klient otrzymał powiadomienie, o którym mowa wyżej. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych ofert złożonych w trakcie składania Zamówienia, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a) poinformowania Klienta o braku możliwości zaakceptowania wszystkich lub niektórych ofert przedstawionych w Zamówieniu; lub

b) potwierdzenia możliwość realizacji części Zamówienia, w odniesieniu do której wyraża zgodę na zawarcie Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Klient może anulować całe Zamówienie (wszystkie oferty), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedającego z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert złożonych w trakcie Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta w odniesieniu do Produktów określonych w BOK, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci Klientowi środki zapłacone za Produkty, na które Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

Niezależnie od tego Sprzedawca może poinformować Klienta o statusie Zamówienia, przede wszystkim wysyłając wiadomość na adres e-mail Klienta, wiadomość SMS lub kontaktując się z nim telefonicznie.

Sprzedawca stara się zapewnić dostępność Produktów i wykonanie Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy Sprzedaży oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy innych obowiązujących aktów prawnych, o ile takie akty prawne mają zastosowanie na zasadach w nich określonych.

Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty dostawy oraz ewentualne inne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta. Sprzedawca może ustalić minimalną wartość Zamówienia, aby otrzymać bezpłatną dostawę Produktów. Klient jest informowany o łącznej Cenie, w tym o opłatach za zamówiony Produkt, a także o kosztach dostawy (transportu, dostawy, usług pocztowych) i innych, a gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości tych płatności, obowiązek płacić im w momencie złożenia zamówienia lub gdy Klient deklaruje chęć zawarcia umowy sprzedaży.

Promocje realizowane w Sklepie Internetowym nie sumują się, chyba że regulamin Promocji stanowi inaczej.

W przypadku rezerwacji Produktu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego punktu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Możliwość rezerwacji Produktu uzależniona jest od regionu/adresu podanego przez Klienta w formularzu zamówienia.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Płatności elektroniczne i kartą płatniczą są realizowane przy współpracy z portalem PAYU - szybką, prostą i bezpieczną metodą płatności. 

Po wybraniu płatności PayU wyświetli Ci się ekran, na którym zobaczysz listę banków. Wybierz na niej swój bank. Następnie zostaniesz przekierowany do strony banku. Po zalogowaniu do banku wystarczy, że zatwierdzisz wyświetlony przelew. Realizacja Twojego zamówienia rozpocznie się, gdy tylko płatność zostanie zaksięgowana. Przeważnie trwa to zaledwie kilka minut. Po dokonaniu płatności w systemie PayU, otrzymasz od nas potwierdzenie złożenia zamówienia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest ważny od 01.07.2020 r.

Ustanowienie, zabezpieczenie, przekazanie i zatwierdzenie istotnych postanowień Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez przesłanie powiadomienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia usługami świadczonymi w ramach Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z ryzykiem związanym z przesyłaniem danych przez Internet, takim jak utrata, rozpowszechnianie lub bezprawne przechwycenie przesyłanych danych.

Klienci mogą nieodpłatnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wydrukować go, odwiedzając stronę internetową www.chazz.pl.

Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego lub złożenie Zamówienia za pośrednictwem przeglądarki internetowej może wiązać się z dodatkowymi kosztami korzystania z Internetu (opłata za transmisję danych).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa Republiki Litewskiej, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie praw konsumentów, Ustawy o prawnej ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych, o ile takie akty prawne mają zastosowanie.

Decydując się na zastosowanie do niniejszego Regulaminu, Klient nie traci ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wykluczyć prawnie przy zawieraniu Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a które miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru.

Warunki dostawy towarów

Towar dostarczany jest kurierem do domu lub wybranego przez Klienta paczkomatu w ciągu 2-7 dni roboczych od opłacenia zamówienia.

Zasady zwrotu

Jeżeli Klient nie jest zadowolony z jakości dostarczonego towaru, powinien poinformować o tym biuro obsługi klienta, wysyłając wiadomość na [email protected] nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania towaru. W przypadku produktu z wadą należy dołączyć jego zdjęcie.

Środki za zwrócony towar zostaną przelane na konto bankowe, z którego zapłaciłeś za zakupy nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.